Translate

24 April 2014

. पापण्यांवर .पापण्यांवर

फुलपाखरांसारखी

विसावलेली स्वप्नं...

अलगद चिमटीत धरून...

फुंकरते आकाशात...सांगते त्यांना

उधळा रंग...

या जगद्व्याळावरहोऊदे चूर..

प्रत्येकाला एक-एका स्वप्नात...

रुजतील ती स्वप्नं

प्रत्येक तळव्यावर...प्रत्येकजण फुंकरतील

अशी लाखो स्वप्नं

आभाळभर

मग

प्रत्येक पापणी बनून जाईल...

एक-एक आभाळ...

इंद्रधनुष्याला टेकलेलं.....   ...चैताली.

No comments: