Translate

10 August 2014

.Colours.The striking strokes of
Your paintings
Which you never painted
Keep calling me
To the worlds of
My unwritten poems

Oh my sky…
I could not read
The colours now
I could not paint
The words now
I feel so incomplete
Without your art..

Why are you so numb
Can’t you hear
The chords of my poems
Which are the paintings
Of your heart

---chaitali.

.Her Innocence.The wonderous generous
Zesty lust of life
Goes crippled with her

Kills her,fills her with
Sheer wisdom and maturity
Which she wears
Like a pardah against
Her childlike face
When she stands tall

But deep in heart
She is afraid that
Where to bury innocence

when
She will be called
The wisest amongst all

---chaitali.


12 July 2014

Crowning Glory


Oh the crowning glory..
Do you still
Weep when you are alone...?
Do you still
Stroll from the assigned road
And feel you are the special one..

Oh weeping lady..
Do you still
Close your eyes
While laughing..
Do you still
Steal the ray from rising sun..
Do you still want to be a nun..?

Oh charming lady..
Do you still
Sing the unsung song..?
Do you still
Dance when everyone says
The tune is wrong..?
        

       ...chaitali.

12 May 2014

.वर्ख.

उठावं रात्री-अपरात्री...
अन फिरावं जंगलात..

स्वप्नांच्या...
झोकांड्या खात...

नश्वर होऊन...
शरीर करावं दान..
जंगलांला ..पर्यायाने झाडांना...

चाफ्याची झाडं शोधून..
त्यांच्या ऊन-सावल्यांचा..
लेप लावावा शरीरावर...

ज्यामुळे..
वर्ख निघून जावा
जगण्याचा..

नितळ..स्वच्छ उरावं...
अन
पुरवं स्वत:लाच
एखाद्या झाडाखाली...
.

(फुलेल का एखादं फूल माझ्यावर तिथे...?)
        


       ....चैताली.

24 April 2014

.चिमण्या.त्याने
चित्रात काढलेल्या
चिमण्यांच्या सावल्या...
आज चिवचिव घेऊन
आल्या तिच्याकडे...

आणि नाचत म्हणाल्या..
त्याला
तुझी 
आठवण येतेय...

तिने
निरोप दिलाय
त्यांच्या इवल्या पंखांवर

ती चित्र बनून
उंबऱ्याशी उभी आहे
ओठंगून

येशील..?

   ...चैताली.

.मनस्व.बाहेर पडू पाहणारं काही..

आतंच राहतं...

फुलत राहतं आतल्या आत...

भिनत जातं खोल खोल..

सुगंध बनून नशा देत राहतं...मग ती नशा...

गच्च चाफा बनते.....तो जर्द चाफा..

गर्द फुलांनी

काही बोलेलसं

असं वाटत राहतं नुसतं...हे काहीसं

तुझ्यासारखं होतंय का...काही न बोलता

मनस्व असणाऱ्या

तुझ्यासारखं....!!    ....चैताली.
.मागू नकोस.मागू नकोस...
आताच माझ्या कविता....
अजून भिनलेल्या आहेत
त्या माझ्यात खोल..

पेशे-पेशीला लगडलेल्या आहेत...
तोडू म्हणता...
तुटणार नाहीत त्या आताच...

देईनच तुला...
जेव्हा अलगद सुटून येतील
ओच्यात माझ्या...

पापण्यांवर तरारतील मग...
तेव्हाच अलगद टिपून घे
.
ओठांनी तुझ्या...

...चैताली.