Translate

24 April 2012

SwamiSprouted me…
Growing into a tree…
My roots deep in the Earth…
Soaking all the pain, journeys and lies….

Greener than me.…
He is there…
And He has Branches…
All over the skies…
             
                …..chaitali.

19 April 2012

तुफ़ानी....!

चल..
काहीतरी creative करू...
तोडमोडके पुराना..
काहीतरी new seek करू..

मी Doremon..तू रडका Nobita..
कार्टून प्रश्नांसाठी..
अवघड gadgets बनवू...

खोलीभर पसरलेल्या..
सकर्मक-अकर्मक प्रश्नांचे कपचे उचलत...
उफराटे (उरफाटे) उत्तर-पाणी खेळू...

अंधार पाळणाऱ्या काटेकोर रातीला...
डिम लाईट्स ची दाखवू भिती..
एकमेकांच्या उश्यांची पिसं काढत..
बेडवर झोपवू चालीरीती...

"Gender- the जानवर " मूव्ही बघताना...
"अंतर्वस्त्र" एक्सचेंज करू..
मग लख्ख सारं सारं पुसून...
अनोळखी चेहऱ्याने..
घट्ट मिठी मारू...

चल ना यार...
आज कुछ तुफ़ानी करू...!

         ...चैताली.

16 April 2012

The wind-chimes…

Peeping through the window…
Clumsy rain brings.…
A day long memory….
Which seems too old…
“Wait… Let me go through the summary..”
I told it hastily….
….
Pages after pages of you ….
Not a chapter of mine to read….
"Are you there???" asked me...
Or may be..
Just the sound of tricky wind….

Now I can hear the signs…
Outside it is the rain….
.
And inside....
The wind-chimes…

    …..Chaitali.

11 April 2012

झग्ग रंग...

झग्ग रंग...

विझ्झं सूर्य...

कविता माझ्या....

तूही जग्गं...!

         ....चैताली.

07 April 2012

मला कळतं...!

मला कळतं...!
असं म्हटलं ना....
की दारं बंद करतो आपण...
निचरा-निचरा होऊन येतं सारं....
इतकं परफ़ेक्ट की...
आपण पाळायला लागतो ते...
फ़्रेम करून...भिंतीवर लाऊन...

हाताची घडी...चष्मा लाऊन बघताना...
स्वत:वरच खुष होत...
डोळे मिटून...
गलेलठ्ठ..साचेबद्ध मांजर होतो आपण...!

अं..हं..! नकोच ते...
मग काय करावं...
फटीऐवजी.. मोठ्ठं अवकाश घ्यावं..
मोकळं एकदम...

हात पसरून.. डोळे बंद करून..
उभं राहावं त्याखाली...
धपाधप..धडाधड...
सारं सारं...येऊ द्यावं अंगावर....

मग हळूच डोळे उघडून...
एक-एक निरखत...चापसत...
आवडलेलं खिशात भरून घ्यावं...
लब्बाड मुलीसारखं...!


        .....चैताली.

05 April 2012

Absenteeism…

I don’t know….
Where am I heading with this Absenteeism…..??
(Here comes the thought….)
Riding on a golden ray….
Speeding  through a narrow lane….
With an astonishing pain…..

All worlds and spaces …..
Asking for their orbits…
All the souls ….
Searching for lights…..

I close my eyes….
Keep aside all the Whys…
Look inside deep there…
.
.
Thoughts are silent….
And I am absent again….


        ... Chaitali .

खेळ....

स्वप्नांचा जत्था...
कुशीत, उशाला....
न व्यथांचा मेळ....

संजीवाचं गाठोडं...
पाठंगुळी घेऊन...
सुरमयी धुंद वेळ...

किती तरी वाजण्याच्या मागे-पुढे...
असण्या-नसण्याच्या सीमेकडे...
घेवुन जाणारा खेळ....

        ---चैताली.