Translate

11 October 2010

स्वप्नं......

तु म्हणालास थांब.....
थांबले मी क्षणभर....पाय ठरत नव्हते तरी....
दिर्घ श्वास घेवुन... आरश्यात बघीतलं...
तर तिथेही...स्वप्नंच दिसली उरावर नाचणारी...
आणि श्वासालाही दरवळ स्वप्नांचा... तुझ्या नी माझ्या...!

परत म्हणशील सांगितलं नाहीस...
माझ्या स्वप्नांत अडकू नकोस रे.... फडफडशील...
माझ्या स्वप्नांसाठी झुरु नकोस...
माझी स्वप्नं म्हणजे निव्वळ फसवणुक...
फक्त लटकत्या भावनांची तटवणुक...

आकाशही हातात आलं रे!
पण त्यालाही एकच रंग करडा...
मनात होतं रंगीत कारंजं... फुलपाखरी..
च्चं! माझी स्वप्नंच रे काहीच्या- बाही...
पण सुन्नाट घोरण्यापेक्षा ती बरी....!

तरीही ती राज्यं मला खुणावतात...
येवून अंगोपांगी भिनतात...
विषवल्लीच ती..... अन् मी शापित राजकुमारी...
अभिशाप अहे मला स्वप्नांचा....
ह्या स्वप्नातून त्या स्वप्नात... फिरण्याचा...!!!

----- चैताली.