Translate

27 September 2013

माणूसजात ...!!शेवटी काय तर..

दुरुस्त अंतरावर राहून...

आपापल्या टेकड्यांवर बसून..

मानव्याचे दाखले देत....

माणूसपणाची शिस्तशीर उस्तवार करणारी..

तुझी माझी ..ह्याची तिची.. त्यांची..आपली..

एकच...स्वत:पुरती जगणारी...

स्साली माणूसजात ...!!

...चैताली.

इथला प्रत्येक आकार...


इथला प्रत्येक आकार...

प्रत्येक देह अनोळखी..

तिथला प्रत्येक देह साकार...

साक्षात ओळखी...इथले रस्ते,

शहरं निवासी...

तिथली झाडं,नद्या..

जणू मीच अशारीरी..इथले आवाज..बेवाजवी..

तिथली कमानशीर खळखळ...

माझ्यात गहिरी...इथे संवाद निर्जीव वास्तववादी..

तिथली पेशी न पेशी..

अशारीर..अप्रत्यंची...!!


(तिथली म्हणजे कुठली??)

        
 ...चैताली.

Is it ok to feel lost on the eve of ur so called birthday..??