Translate

26 October 2008

अधांतरी.....!!!

तूझ्या विचारांचे पक्षी...
आज परत आंगणी येवून गेले.....
सतरंगी एक पीस तूझे मजपाशी राहिले....
वेळ लागतो रे सारं-सारं गुंफण्या....
उत्तर मागूच नये वांझोट्या प्रश्नांना....
असणारी फुलं जपावी...
दूर ठेव माझ्यासारख्या काटेरी क्षणांना...
तुझ्यासमोर आहे अजून...
पाकळ्यांचा रस्ता.....
किती सांभाळशील स्वप्नांच्या भासाला....
साहून साहावे मी किती....
जप मात्र माझी वेडी गाणी.......
वाहते जड.. स्तब्ध वारा पाठंगूळी.......
काय देणार रे तूला....मीच जगते...
अधांतरी.....!!!


-----चैताली.

पाण्याकाठी........

एक झाड पाण्याकाठी
खोल त्या पाण्यात पाही
उगाचच ते लवते...
पानी त्याच्या काही नाही....

एक घर पाण्याकाठी...
एकली खिडकी त्याची...
मोजी स्व:ताचेच वासे...
दारी त्याच्या काही नाही...

एक पक्षी पाण्याकाठी
पंख फक्त त्याच्या भाळी
उगा भरतो उडडाणे...
चोची त्याच्या काही नाही....

एक मुर्ती पाण्याकाठी...
पथिकाची वाट पाही...
आतूनच ती भंगते....
शेंदूर हा फिक्का होई..

एक वेडी पाण्याकाठी....
निश्चल बसते अशी...
स्व:ताशी ती बडबडे....
शब्द तीचे कोणी नाही....--------चैताली.

24 October 2008

ही श्वासांची पावरी....

सुगंधाच्या लेवून लाटा
अश्या बेभान रे वाटा
कोण हा आला बाई...

श्वास बहकले माझे ....
मी राहिले ना माझी...

लाजऱ्या नजरेच्या काठा....
सांजा धुंदावल्या माझ्या....
ही श्वासांची पावरी....

पाय थिरकले माझे...
मी राहिले ना माझी.....

साऱ्या नजरेच्याच बाता.....
त्याच गाथा,त्याच राता....
काय हा सांगू पाही....

नैन बिथरले माझे.....
मी राहिले ना माझी....-----चैताली.

वेंधळी... धांदल...

ये ना तु सख्या...


भिजताना...
टप्पोर थेंबात...
नि:शब्द तुझ्यात...
बोलताना...


हासताना...
मध्धाळ उगाच...
रोमांच हळूच ...
लाजताना...


भिनताना...
वेल्हाळ श्वासात...
गंधाळ वाऱ्यात...
फुलताना...

श्श्श्श....!!
जपताना...
गुपित मनात ...
बाई...बाई...!!
वेंधळी... धांदल...
चालताना...!!----चैताली.

22 October 2008

..माझा कवितांचा गाव...

स्वप्नांच्या वळचणीला....माझा कवितांचा गाव...
पंखमिटला रावा जणू....वेड्या आभाळात...
आहे तिथे...सतरंगी अंबर....नभांचं झुंबर......
चंद्राच्या साथीला .....चांदण्यांची धावपळ.....!!

येशील माझ्या गावात...???
सापडतील तूला.... फूलांवीना फुलपाखरं....
लाजरं-कोवळं....गवत हासरं....!!
शब्दांची रांगोळी....कवितांचं सारवण....
ओल्या मनानं शिंपते....माझ्या गावचं आंगण....
सांभाळ हं...!! बहकशील नशील्या वाटांवर....
वेड्या स्वप्नांच्या राहूट्य़ा.... वळणावळणावर....

येताना जरा घेवून ये....
पिठूर चांदणं.... पहाटतारा...
्स्वप्नांची पखाल.....रानात माझ्या....
दे हलका हेलकावा..... नाजूक दवाला....
शब्द सांडावा तु असा...
अन मी वेचाव्या कविता....
मी वेचाव्या कविता....

[this poem is very close to my heart.....]


----- चैताली.

02 October 2008

का अशी मी...माझ्यात दंग...

का अशी मी...माझ्यात दंग...
बावरी पहाट माझी....अबोलीच सांज...
हासू कशी.....आसू किती....
नको साद घालू..... मी वाटेतली भूल.....


ढळत्या रातीत माझी...सोनभरली सकाळ...
शहारल्या पापणीत...मोहरली नव्हाळ...
वाहू किती.... साहू कशी... ......
नको साद घालू.... मी चांदण्यांची भूल...
का अशी मी....


मोहरल्या बनात माझी....पानहिरवी बहार...
उमलत्या कळीत...गंधाचा कहर...
सांगू कशी...लपवू किती....
नको साद घालू..... मी रानातली हूल....
का अशी मी...

का अशी मी....माझ्यात दंग....
बावरी पहाट माझी....अबोली सांज....-----चैताली.