Translate

24 October 2008

ही श्वासांची पावरी....

सुगंधाच्या लेवून लाटा
अश्या बेभान रे वाटा
कोण हा आला बाई...

श्वास बहकले माझे ....
मी राहिले ना माझी...

लाजऱ्या नजरेच्या काठा....
सांजा धुंदावल्या माझ्या....
ही श्वासांची पावरी....

पाय थिरकले माझे...
मी राहिले ना माझी.....

साऱ्या नजरेच्याच बाता.....
त्याच गाथा,त्याच राता....
काय हा सांगू पाही....

नैन बिथरले माझे.....
मी राहिले ना माझी....-----चैताली.

No comments: