Translate

21 June 2008

पाऊस माझा.....्पाऊस तुझा.....

पाऊस माझा.....्पाऊस तुझा.....
्भिजून ्गेला आपल्यात असा....
भिजताना तुझी हळवी चाहूल...
दाटलं मनी ओलेतं काहूर.....


पाऊस माझा.....्पाऊस तुझा.....
रुजून गेला आपल्यात असा....
रुजताना त्याचं हिरवं पाउल....
साठ्लं मनी बन ते ्नाचरं....


पाऊस माझा.....्पाऊस तुझा.....
भरून आला आप्ल्यात असा...
भरताना माझं अंग-अंग मोरपीस...
घुमलं मनी रूप ते हासरं....

्पाऊस माझा....्पाऊस तुझा.....
भिजून ्गेला आपल्यात असा....-----चैताली.

No comments: