Translate

10 March 2008

ये ना...
चाफ्याच्या झाडाखाली...
फुल सापडणार नाही...
सुगंध शोधणार असशील ...
तरच ये....!

ये ना...
घनतुटक्या आभाळाखाली...
चंद्र सापडणार नाही...
तिमिरांत शोधणार असशील...
तरच ये.....!

ये ना...
मुक्त झऱ्याखाली...
मोती सापडणार नाही...
प्रलयं शोधणार असशील...
तरच ये....!

ये ना...
मऊशार दुलईखाली...
उब सापडणार नाही...
विण शोधणार असशील...
तरच ये....!

यायचं तर ये...
जायचं तर जा...नाहीतरी...
मी सापडणार नाही...
तुला शोधणार असशील...
तरच ये...!!!


---- चैताली.

3 comments:

Atul said...

मी सापडणार नाही...
तुला शोधणार असशील...
तरच ये...!!!
....

sixer ga :)
bhannat kavita

Pinall said...

wow..simply gr8...

Yogesh said...

hello...good afternoon...
i like your....YE NA......