Translate

01 March 2008

आणि गात राहिली.....माझ्या शब्दांविना....!!!!

MüÉsÉ qÉÉfÉÏ MüÌuÉiÉÉ WûUuÉsÉÏ...
ÌMÇüoÉWÒûlÉÉ qÉsÉÉ iÉUÏ AxÉå uÉÉOûsÉå...oÉåcÉælÉ fÉÉsÉå qÉÏ...
zÉÉåkÉiÉ xÉÑOûsÉå qÉaÉ WûÉiÉÉiÉ MüÉWûÏ cÉÉÇShrÉÉÇcÉÉ mÉëMüÉzÉ bÉåuÉÔlÉ...
oÉÍbÉiÉsÉÇ iÉU qÉÉfrÉÉcÉ AÉiÉ....ZÉÉåsÉ...
zÉoSÉÇcrÉÉ aÉÉåPûsÉåsrÉÉ iÉtrÉÉuÉU .....ÌaÉUYrÉÉ bÉåiÉ WûÉåiÉÏ iÉÏ...
LMüÉ WûÉiÉÉiÉ ÌuÉfÉsÉåsÉÉ xÉÑrÉï AÉÍhÉ SÒxÉîrÉÉiÉ ÌWûUqÉÑxÉsÉÉ cÉÇSì bÉåuÉÔlÉ.....!!!
"xÉZÉå ....MüÉ aÉÇ...??? ÂxÉsÉÏxÉ...!!!" qÉÏ qWûhÉÉsÉå....
irÉÉuÉU aÉÑRû MüOûÉ¤É OûÉMüiÉ qWûhÉÉsÉÏ...
"Nåû aÉÇ...!! MÇüOûÉVåûrÉ LuÉRÇûcÉ...
xÉÉUZÉÇ mÉÉlÉÉÇuÉU EiÉÃlÉ,pÉÉuÉÉÇiÉ xÉÉÇQÕûlÉ....
zÉoSÉÇiÉ AQûMÔülÉ.....pÉÉåuÉÇQûsrÉÉxÉÉUZÉÇ fÉÉsÉÇrÉ....
LMüOÇû UWûÉrÉcÉÇrÉ eÉUÉ...!" qWûhÉÔlÉ ÌTüxÉMüÉUsÉÏcÉ qÉÉfrÉÉuÉU...
qÉsÉÉ jÉÉåQÇû aÉsÉoÉsÉÔlÉ AÉsÉÇ..
QûÉåtrÉÉiÉsÉÇ mÉÉhÉÏ WûVÕûcÉ ÌOûmÉsÉÇ...
"qÉsÉÉ iÉUÏ MüÉåhÉ AÉWåû aÉÇ iÉÑfrÉÉÍzÉuÉÉrÉ.....??
rÉå lÉÉ.....AzÉÏ SÕU eÉÉF lÉMüÉåxÉ lÉÉ..."
iÉU iÉÏ Tü£ü WûxÉsÉÏ...qÉsÉÉ ÎfÉQûMüÉÃlÉ...
AÉÍhÉ aÉÉiÉ UÉÌWûsÉÏ.....
AÉkÉÏ xÉǧÉxiÉ.....lÉÇiÉU ÌuÉU£ü WûÉåuÉÔlÉ...MÑüPûsÉÉxÉÉ AÉiÉï UÉaÉ...
qÉÉfrÉÉ zÉoSÉÇÌuÉlÉÉ....!!!!


------ cÉæiÉÉsÉÏ.

No comments: