Translate

10 March 2008

चेहेऱ्यांची वाडी....

खिडकीतून बघताना
अंगणातल्या झाडाने
डोळे उघडून बघितले
आणि हाती ठेवली
आभाळाची कवडी

कवडीतून उधळताना
तुझ्या हास्याने
सात जन्म घेतले
आणि सहस्त्र फाटकी
स्वप्नं गुरफटली

स्वप्नांतून उडताना
भटक्या पाकोळीने
अग्निपंख विझवले
आणि आणून दिली
चेहेऱ्यांची वाडी

चेहेऱ्यातून हरवताना
ओरबाडल्या कातडीने
नक्राश्रू ढाळले
आणि परत आणली
झाडाची खिडकी

किंवा खिडकीचे झाड....


---- चैताली.

1 comment:

Yogesh Kale said...

चेहेऱ्यांची वाडी......also this like