Translate

08 May 2008

मीलन साक्षीपाड....


ना गुंतता..... मी गुंतले...
जुळता जुळता खळ्ळ्‌कन फुटले...
अन्‌ वेचताना परत घरंगळले....
बरं झालं..... प्रेमाला सावली नसते...
नाहीतर सावलीच्या कडेकडेने ओघळले असते....
मग प्रश्न ....ओहोळ माझा ओला कसा??
ओलेच डोळे.... रुद्ध घसा..
रुद्धतेत मी बद्ध.....घट्ट....
जाणिवा-नेणिवा आकलनापार....
साक्षीला कोण?? मीलन साक्षीपाड....
मिलनात त्या काय वसे......
खुळे विचार.....वेडे ठसे
विचारांना पुरेना ....गाव-कुसे..
प्रेम माझे असे-कसे.....असे-कसे????----- चैताली.

No comments: