Translate

08 May 2008

जाळाचं जंजाळ
सावली शोधतं
पिकाला आमच्या
आक्शी जाळतं’...

माईच्या डोळ्याला
आसवाची धार
रडतो कोरडा
माहाच बाप...

काय्बी करावं
द्येवाला म्हणावं
आमच्या रानात
पानी वाहावं...

आताशा समदी
झाली गप्गार
उघडा संसार
कुठेशी जावं....

No comments: