Translate

27 September 2013

इथला प्रत्येक आकार...


इथला प्रत्येक आकार...

प्रत्येक देह अनोळखी..

तिथला प्रत्येक देह साकार...

साक्षात ओळखी...इथले रस्ते,

शहरं निवासी...

तिथली झाडं,नद्या..

जणू मीच अशारीरी..इथले आवाज..बेवाजवी..

तिथली कमानशीर खळखळ...

माझ्यात गहिरी...इथे संवाद निर्जीव वास्तववादी..

तिथली पेशी न पेशी..

अशारीर..अप्रत्यंची...!!


(तिथली म्हणजे कुठली??)

        
 ...चैताली.

Is it ok to feel lost on the eve of ur so called birthday..??


1 comment:

Samir said...

Is it ok to feel lost on the eve of ur so called birthday..??


So long as you do not try to confuse others & push them towards "The Land of The Lost", it is quite ok to feel lost...