Translate

29 April 2013

झाडं कोण असतात..??झाडं कोण असतात..??
ती तिथेच उभी का असतात..
कोणाचं कोणीच नसल्यासारखी..!

ती इथली नसतातंच मूळी..

वाहत आलेली असतात पृथ्वी-औघात..

आपण जात-येत असत्तो फक्त..

त्यांच्या अस्तित्वाच्या परिघांमधून..
(ज्याला आपण रस्ता म्हणतो)
आपणच ऋतूंचा करार करतो त्यांच्याशी..
ती आपल्यातल्या बोन्सायला हासत देखिल नाहीत...

फक्त माना डोलावतात...

आणि आकाशाशी बोलत राहतात...!

      ....चैताली.

No comments: