Translate

05 April 2012

खेळ....

स्वप्नांचा जत्था...
कुशीत, उशाला....
न व्यथांचा मेळ....

संजीवाचं गाठोडं...
पाठंगुळी घेऊन...
सुरमयी धुंद वेळ...

किती तरी वाजण्याच्या मागे-पुढे...
असण्या-नसण्याच्या सीमेकडे...
घेवुन जाणारा खेळ....

        ---चैताली.

1 comment:

Innocent Warrior said...

Touch wood, lucky you!!

:)