Translate

12 March 2015

हिरवीकंच गावं

सरळ रेषेत चालताना
सरळसोट डांबरी रस्त्यांना साजेशी
खूपशी शहरं लागली आपल्याला

परक्यासारखी एकमेकांची
शहरं निरखत राहिलो,
घालत राहिलो
चालण्याच्या शपथा
तरीही दोघांनी दिसली होती गावं
धूसर प्रतलं छेदणारी
धुक्याआड दडून डोळ्यांच्या कोपऱ्यात
नेहमी दिसत राहणारी

तळहातांवर लपेटून
घेतल्या असत्या शहरांच्या
अंजिरी कथा
तर रस्त्यांनी उलगडली असती
मनातली हिरवीकंच गावं
डोळ्यांच्या डोहांमध्ये...
   
 -चैताली.

No comments: