Translate

06 January 2010

एक परी.........

In my dreams....
वाऱ्यावरी...
आली एक परी...वाऱ्यावरी...
मन माझे घेवून गेली....
मनात ती..तनात ती..
आहे का खरी....सांग तरी...!!
एक परी......एक परी...!!


In one glimpse......
झाली चोरी....
हृदयाची माझ्या...झाली चोरी....
जीवन नवे देवून गेली...
श्वासात ती....भासात ती....
शोधू आता तिला...कुठवरी..!!
एक परी.........

Don't leave me...
वाटेवरी....
सोडू नको अर्ध्या...वाटेवरी....
चालतील ना बहाणे..
हसण्यात तू...गाण्यात तू....
बोल ना..बोल....काहीतरी....!!
माझी परी....


----चैताली.