Translate

29 December 2008

मी... जुळत नाही.....!!

कळते सारे....
वळते थोडे..
सुटत नाही...
अश्रूंचे कोडे....


रचते सारे....
तुटते काही....
कोसळताना....
आवाज नाही...


हासू ओठात...
रडत नाही...
डोळे तेवढे...
ईमानी नाही...


विझू म्हणता..
सुखाची आशा...
्चढत राही...
दु:खाची नशा....


उरते थोडी....
तुटत जाई...
गोळा करता....
जुळत नाही...

मी... जुळत नाही.....!!----चैताली.

3 comments:

Innocent Warrior said...

हासू ओठात...
रडत नाही...
डोळे तेवढे...
ईमानी नाही...

खूपच छान ओळी आहेत.

-अभी

Anonymous said...

hmmmm

chan ahe

Arvind Chaudhari said...

अतिशय सुंदर कविता,,,